วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการทำกิจกรรมนครทอง 3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองการศึกษา นครทอง3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยกิจกรรมรงณรงค์ส่งเสริมชีวิตพอเพียง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
โดยทีมงานนักวิจัยน้อย   Green Global ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ รายวิชา IS2 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสมุทรปราการ
คณะครูที่ปรึกษา ๑. ครูนิรมล  ตู้จินดา  
๒. ครูวิไล แจ่มเจริญ
ที่มาและความสำคัญ
    การศึกษาการพัฒนา นครทอง๓ น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง  โดยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวิถีพอเพียงสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม โดยทีมงานนักวิจัยน้อย Green Global ของโรงเรียนสมุทรปราการ และประชาชนนครทอง๓ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สาธารณสมบัติตลอดจนดูแลบ้านเรือนของตนเองและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในแนววิถีชีวิตแห่งความพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยทีมงานนักวิจัยน้อยมิตรภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ของโรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าประกอบการวิจัย ในการศึกษาวิชา  IS
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.เพื่อศึกษาผลการรณรงค์กิจกรรม นครทอง3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
๒.เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในกิจกรรมนครทอง3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
๓.เพื่อรณรงค์ชีวิตพอเพียงสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนานครทอง3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
๔.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการส่งเสริม “ชีวิตพอเพียง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในนครทอง3”                                       
กรอบความคิด
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง                                                                          

รายการส่งเสริมหน้าบ้านน่ามอง
๑. ประดับธงเทิดพระเกียรติ
๒. หน้าบ้านสะอาด
๓. กันสาดเรียบร้อย
๔. ไม่ล้ำแนวขอบ
๕. รับผิดชอบบาทวิถี
๖. ขยะไม่มี
๗. ต้นไม้ไม่รก

ขอบเขตการศึกษา

๑.       ประชากรกลุ่มตัวอย่างของนครทอง3 จำนวน ๓๐ ครัวเรือน
๒.      ชาวบ้านในหมู่บ้านนครทอง๓
๓.      เวลาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
วิธีการศึกษา
๑.ศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมในนครทอง๓
๒.สร้างกรอบความคิด แนวทางการศึกษาการวิจัย
๓.ศึกษาแบบสำรวจ การจัดกิจกรรมรงณรงค์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
๔.ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แจกเอกสารกิจกรรม
๕.ทีมงานวิจัยออกเก็บข้อมูล ประกอบการเก็บภาพ
๖.ดำเนินเก็บข้อมูล
๗.ดำเนินการจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
๘.สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ  และค่า S.D (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษา นครทอง3 น่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง ในการรงณรงค์ชีวิตพอเพียงสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมปรากฏผลดังนี้ 

รายการ
X-bar
S.D
แปลผล
ลำดับ
๑.ประดับธงเทิดพระเกียรติ
2.37
0.44
ปานกลาง
6
๒.หน้าบ้านสะอาด
3.13
0.58
ดี
4
๓.กันสาดเรียบร้อย
2.87
0.53
ปานกลาง
5
๔.ไม่ล้ำแนวขอบ
3.37
0.63
ดี
3
๕.รับผิดชอบบาทวิถี
3.34
0.64
ดี
2
๖.ขยะไม่มี
3.63
0.67
ดี
1
๗.ต้นไม้ไม่รก
2.07
0.38
ปานกลาง
7
รวมสรุปผล
2.98
0.55
ดี

                                           
โดยผลรวม นครทอง3 น่าอยู่หน้าบ้านน่ามองอยูในระดับ  ดี  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 2.98  S.D. = 0.55
อภิปรายผล
          โดยภาพรวมของนครทอง3 น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เห็นได้ว่าหมู่บ้านนครทอง๓ ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ในการทำกิจกรรม บ้านเราน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ตามโครงการรักพ่อ ขอจงทรงพระเจริญ ๕ ธันวามหาราช ในช่วงวันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เราพบว่ามีเพียงส่วนน้อยที่จะประดับธงเทิดพระเกียรติตามบ้านเรือน ซึ่งอาจเป็นเพราะบางบ้านไม่สะดวกที่จะทำ หรือสถานที่ไม่เอื้ออำนวย แต่จากการสำรวจก็แสดงให้เห็นว่า พสกนิกรชาวไทยมีความพร้อมเพรียงใจที่จะทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราอย่างเต็มกำลัง
ผลการสำรวจหมู่บ้านนครทอง 3โดยรวม ปรากฏว่า อยู่ในระดับดี (X-bar = 2.98, SD = 0.55) เมื่อแยกเป็นข้อๆผลจะได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง ขยะไม่มี (X-bar = 3.63 , SD = 0.67),รับผิดชอบบาทวิถี (X-bar= 3.43 , SD = 0.64) ,ไม่ล้ำแนวขอบ  (X-bar = 3.37 , SD = 0.63) ,หน้าบ้านสะอาด (X-bar = 3.13 , SD = 0.58),กันสาดเรียบร้อย (X-bar = 2.87 , SD = 0.53),ประดับธงเทิดพระเกียรติ (X-bar = 2.37 , SD = 0.44) และอันดับสุดท้ายต้นไม้ไม่รก (X-bar = 2.07 , SD = 0.38)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://weareonelovenarai.blogspot.com/

คณะผู้จัดทำ
๑.       นางสาวอัจฉรา                       โด่งดัง
๒.     นางสาวพัชราวดี                    โสปันหริ
๓.      นางสาวพรรษชล                   ชะตางาม
๔.      นางสาวธัญญลักษณ์              ศรีบัว
๕.      นางสาวรุ้งลาวัลย์                   ศรีสุคนธรัตน์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น